Zásady ochrany osobních údajů

TK trade s. r.o. IČO: 04335619, se sídlem: Na výsluní 752, Zruč nad Sázavou 285 22, telefon: 777 094 758.

TK trade s. r.o., provozovatel webových stránek https://www.raider.cz/ (dále jen „webové stránky”) prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracovávání osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje zákazníků a třetích osob jsou sbírány při registraci a využívání služby, jaké údaje návštěvníků webových stránek jsou sbírány při návštěvě webové stránky a jakým způsobem je s nimi dále nakládáno.

1) Osobní údaje a jejich zpracování:

1.1. Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

– Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochranně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je TK trade s. r.o., IČO: 04635619 se sídlem: Na výsluní 752, Zruč nad Sázavou, 285 22 (dále jen „správce“ – email na správce těchto stránek – 752tosha@gmail.com).

Za účelem registrace uživatelů stránek zpracovává správce na základě předem uděleného souhlasu následující kategorie osobních údajů:

 1. Údaje povinné při registraci uživatele k přístupu na stránky: Jméno a příjmení, bydliště (obec), e-mail, telefonní číslo a další údaje, které uživatel poskytuje při registraci a přihlášení do webových stránek, nebo při komunikaci.
 2. Údaje nepovinné: přezdívka, profilová fotografie (může jít o jakýkoli uživatelem vybraný obrázek), další údaje o účastníkovi, které uzná za vhodné o sobě předat.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale řeší je přímo on sám.

– Při návštěvě webových stránek dochází i ke sběru dalších informací (blíže kapitola 3 těchto Zásad).

1.2 Třetí strany
– Správce předává osobní údaje pro daný účel následujícím zpracovatelům:

 • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování);
 • – Updraft WP Software Ltd, 11, Barringer Way ST NEOTS, PE19 1LW United Kingdom (optimalizace databáze a rychlosti načítání stránek, čištění databáze, ukládání do mezipaměti, komprimace obrázků pro zrychlení načítání, ap.)

2) Zabezpečení osobních údajů, doba uchovávání a práva subjektů údajů:

2.1 Zabezpečení osobních údajů:

 • Pro provoz stránek využívá správce hostingových služeb společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, na jejich zabezpečených serverech. Poskytovatel těchto služeb chrání data pomocí 256bit šifrování a pomocí podpory SSL služeb odráží vnější hrozby.
 • Záložní kopie stránek jsou ukládána na hostingový disk správce hostingových služeb (společnost WEDOS internet)
 • Osobní údaje jsou dále zálohovány pomocí cloudových služeb. Správce používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií.

2.2 Doba uchovávání

 • Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je povinnost uchovávat osobní údaje podle právních předpisů nebo na kterou zákazník udělil souhlas. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování.

2.3 Práva subjektů údajů

Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří tato práva:

 • právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů;
 • právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení;
 • právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí strany;
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;

Subjekt údajů, který má za to, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3) Návštěva webových stránek

3.1 Web tracking

Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.

Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá služeb společnosti – Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, která poskytuje odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a služby a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb.
Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs  
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

3.2 Cookies

 • Na webových stránkách jsou používány tyto cookies: a) technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek, b) soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření, nebo vyhodnocování za účelem zúčtování.
 • Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

4) Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad správce kontaktovat telefonicky na čísle uvedeném v záhlaví tohoto dokumentu. Správce je povinen do 30-ti dní na uvedené podněty reagovat.

1716420800